Rettningslinjer installasjon varmepumper

Retningslinjer for installasjon av varmepumper - Nordås Selegrend Borettslag 

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling januar 2024.


Beboere kan etter søknad til styret installere varmepumpe i sin boenhet under forutsetning av at vedtatte

retningslinjer blir fulgt og at en påtar seg det fulle ansvar som følger av dette. Ved installasjon må følgende tas hensyn til:


Bygningsmassen

Ved installasjon må en foreta minst mulig inngrep i bygningsmassen. Kledning og vindtetting må beholde

samme kvalitet som før inngrepet, og en må sikre at rørgjennomføring ikke forårsaker fremtidige skader.

Obs: Fiberkabler er lagt inn i veggene enkelte steder!

Det tillates ikke at rør føres gjennom altangulvene eller metallplatene under og heller ikke gjennom

takutspring over dører.


Økonomi

Innkjøp, montering, eventuell fremtidig demontering/remontering i forbindelse med vedlikehold av

husene, skader som kan oppstå som følge av varmepumpebruk, vedlikehold, eventuelt permanent

demontering, og forsikring dekkes av beboer.

Andre følgekostnader som f eks tilbakeføring av fasade (etter eventuell demontering) til slik den var før

montering skal også dekkes av beboer.

Ved salg av bolig med varmepumpe, skal ny eier gjøres kjent med ansvar og forpliktelser som følger med

varmepumpeinstallasjonen, og det forutsettes at ny eier aksepterer dette.


Installasjon

Installasjon må utføres av fagfolk med nødvendige sertifikater for slikt arbeid (F-gass-sertifisert). Utedel

av varmepumpen plasseres slik det fremgår av søknad og godkjenning av styret.

Kondensvann fra innedel og utedel må ledes vekk slik at det ikke oppstår fuktskade ute eller inne.

Avløpsrør ute kan eventuelt frostsikres med selvregulerende varmekabel.

Arbeid med strømtilknytning ute og inne utføres av godkjent EL-installatør.


Valg av modell

Beboer står fritt til å velge modell så lenge det er en varmepumpe av anerkjent merke og høy kvalitet.

Viktige kriterier for dette er at utedelen er mest mulig støysvak og tilfredsstillende vibrasjonsdemping er

mulig.

Utedelen kan ikke generere støy over lydeffektnivå 62 dB(A) eller lydtrykk 48 dB(A) målt på 1 m avstand,

begge deler ved maksimal drift. Beboer er selv ansvarlig for at utedelen ikke genererer støy over 35

dB(A) utenfor vindu/husfasade og oppholdsplass hos naboer. (Minimumskrav i byggeforskriftene, NS

8175:2019, klasse C)

Dette er forholdsvis strenge krav, og med bygningsrekkenes utforming (høydeforskjell på husene,

saksing og avkappede hushjørner) må mange regne med ekstra støydempende tiltak for å komme under

grenseverdiene.

Dersom det er tvil om disse kravene tilfredsstilles, kan styret bestille støymåling og kreve at beboer gjør

tiltak for å komme under gjeldende grenser, som støyskjerm eller lydboks. (Anbefales i utgangspunktet

for alle som ønsker å installere varmepumpe i grenda)

Styret kan vedta midlertidig eller permanent stans i bruk av varmepumpen om gjeldende krav ikke blir

innfridd.


Plassering

På grunn av stor variasjon i bygningsrekkenes utforming og boligene i disse, skal forslag til plassering av

varmepumpen følge med søknaden til styret.

Utedelen må plasseres slik at den er til minst mulig sjenanse for naboer og at den i størst mulig grad

unngår å forringe bygningsmassens estetikk. For boliger over to eller tre plan skal utedelen plasseres på

bakkeplan, frittstående i forhold til huset, men inntil husveggen med luftretning 90 ° ut fra husvegg, og på

motsatt side av huset i forhold til inngangsdør. For leiligheter på ett plan kan skjermet plassering, uten

kontakt med husvegg, på egen altan være beste løsning. Hvor mulig plasseres utedel også her på

bakkeplan på motsatt side av huset i forhold til inngangsdør.

Rør og ledninger må monteres så lite synlig som mulig, tildekkes med materialer av tre og males i husets

farge.


Ved søknad foreslår en plassering av utedelen, gjerne etter samråd med berørte naboer. Alle som kan

tenkes bli berørt skal uansett varsles om tiltaket, og bekreftelse på slik varsling skal følge søknaden.

Luftstrøm og tilhørende lydbilde skal fremgå av skisse som også skal følge søknaden. Generelt bør slikt

rettes vekk fra husrekkene.


Varmepumper i grenda skjermes/settes i et hus eller lydboks med tilstrekkelig åpning for

luftgjennomstrømning. Varmepumpehuset skal males i samme farge som bolighuset og ikke bryte med

estetikk/arkitektur i grenda for øvrig.