Nordåsgrenda Parsellhage

Vedtekter for Nordåsgrenda parsellhage

(Vedtekter vedtatt av parsellaget på årsmøte nov. 2023)

1. Formål

Ovenfor parkeringsplassen eier borettslaget et område som er satt av til dyrking av bær og grønnsaker. Parselldyrking er et miljøskapende tiltak der naboer i Nordåsgrenda kan dele en felles interesse for å dyrke jorden. Styret besluttet den 18. september 2023 at det er parsellaget som disponerer parsellarealet, og som står for organisering og drift av dyrkingsarealet. Alle beboere i Nordås Selegrend Borettslag som ønsker å benytte Nordåsgrenda parsellhage til dyrking må melde seg inn i parsellaget. 

Foto K. Kvinge

OBS: Arealet som er opparbeidet med frukt og bærbusker er ikke en del av parsellagets organisering. Frukt og bærbusker skal være tilgjengelig for alle beboere i borettslaget. Alle beboere skal kunne benytte seg av disse uten å måtte være medlem av parsellaget.

Vedlikehold av felles frukttrær og bærbusker på parsellen inngår i borettslagets felles dugnader.

2. Medlemskap

2.1 Påmelding

For å få til en god fordeling av dyrkingsarealet og plantekasser er det viktig å begynne tidlig. Alle beboere i Nordås Selegrend Borettslag som ønsker å benytte Nordåsgrenda parsellhage må melde seg inn i parsellaget. Etter innmelding er man automatisk medlem i parsellaget. 


Skjema for påmelding sendes ut årlig av parsellagets styre til alle beboere. Frist for påmelding er 1. september hvert år.


Borettslagets naboer som har adresse Nordåsgrenda kan søke om medlemskap i parsellaget. Beboere i Nordås Selegrend Borettslag har fortrinnsrett til dyrkingsarealet.

2.2 Avmelding

Medlemmer kan melde seg ut av parsellaget ved å gi skriftlig beskjed til parsellagets styre.

epost: parsellaget@nordasgrenda.no

3. Vilkår, rettigheter og plikter

Det forventes at alle som benytter parsellhagen bidrar til å holde den ryddig. Dette innebærer klipp av gress, fjerning av snegl og fjerning av ugress. Hageavfall skal legges i kompost på oppmerkede områder.


I Nordåsgrenda parsellhage skal det kun dyrkes økologisk, det vil si uten bruk av syntetiske plantevernmidler og/eller kunstgjødsel. Kun sertifiserte frø og setteknoller/planter må benyttes.

4. Dyrkingsalternativer

4.1 Dyrking i pallekarm

I øvre del av parsellhagen er det opparbeidet et område med plantekasser for individuell dyrking. Medlemmer som får tildelt plantekasse har ansvar for å holde denne i hevd. Det er viktig at:

4.2 Dyrking i andelslag

Det er opparbeidet to områder i parsellhagen som er prioritert for andelsdyrking.

Ved deltakelse i andelsdyrking kjøper man seg inn på en andel av arealet og deltar i felles aktiviteter for å drive frem avlingen. Pris bestemmes av type vekst og hvor stor andel man ønsker. 


Eksempel på vekster som kan være hensiktsmessig å dyrke i samarbeid med andre medlemmer er jordbær, poteter, løk, hvitløk, grønnkål, squash og belgvekster.


Medlemmer som ønsker å delta i ett eller flere andelslag må huske å melde dette inn i forkant av årsmøtet. På årsmøtet velges gruppeleder for hvert andelslag. 


Gruppeleder har ansvar for å:

4.3 Individuell dyrking i tildelt areal

Beboere i Nordås Selegrend Borettslag som ønsker å benytte parsellhagen til individuell dyrking må melde dette til parsellstyret før årsmøtet. For å sikre at jorden drives etter et sunt vekstskifte-prinsipp er det parsellstyret som tildeler parsellareal for individuell dyrking. 


Ved individuell dyrking er man ansvarlig for å holde tildelt parsell i hevd. Dette inkluderer regelmessig fjerning av brunsnegl. Når man ikke lenger ønsker å holde tildelt parsell i hevd må dette meldes til styret. Parsellen skal etterlates i den stand som den var når arealet ble tildelt.


5. Årsmøtet

5.1 Innkalling

Etter påmeldingsfrist (1.september) vil parsellaget gjennomføre et fast årlig møte. Årets parselleder sender skriftlig innkalling med tid og sted for årsmøtet, samt melding om frist for innsendelse av forslag til saker for behandling. 5.2 Årsmøtets oppgaver


6. Styret

Parsellaget ledes av et styre som består av leder, 1 representant fra borettslagets styre samt gruppeledere for andelslagene (evt. 2 medlemmer hvis andelslag ikke er aktuelt).

Styret velges årlig.


Styrets oppgaver:


Parselleder har ansvar for å utarbeide årsmelding.

6. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av styret, lagets medlemmer eller beboere i Nordås Selegrend Borettslag. Forslagene må være kommet inn til parsellagets styre minst 1 måned før årsmøtet. 

Parsellagets styre behandler innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak. De foreslåtte vedtektsendringene skal sendes ut sammen med innkallingen. 

Gyldig vedtak om vedtektsendringer krever minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.