Vedtekter

VEDTEKTER

for Nordås Selegrend Borettslag, org.nr. 955205278. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15. mai 1977, 30. mai 1977, 8. juni 1977 og 18. juni 1977, endret på generalforsamling 23. mai 1978, 3. oktober 1979,  15. februar 1983, 24. april 2001 og sist endret den 10. mai 2005 med iverksettelse fra lov om burettslag av 6. juni 2003 sin ikrafttredelse. Deretter endret på generalforsamling 23. mai 2011, 14. november 2012, 14. november 2013 og 27. mai 2014. Deretter på generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling 9. mai 2016 og 31. mai 2016 og 2. mai 2017.


1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1.1. FORMÅL 

Nordås Selegrend Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL OG TILKNYTNINGSFORHOLD

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.


2. ANDELER OG ANDELSEIERE

2.1 ANDELER OG ANDELSEIERE

(1) Andelene skal være på kroner 1 000,-.

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. 

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Dog kan følgende juridiske personer eie inntil 15 % av leilighetene: borettslaget, staten, fylkeskommuner, kommuner, selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten, fylkeskommune eller kommune, og stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. I tillegg finnes de på hjemmesiden til borettslaget -www.nordasgrenda.no.


2.2 SAMEIE I ANDEL

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4.2.


2.3 OVERFØRING AV ANDEL OG GODKJENNING AV NY ANDELSEIER

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. Garasje følger ikke med ved overdragelse av andel. Carport tilknyttet bolig som er spesialtilpasset bevegelseshemmede følger med ved overdragelse av andel med leierett til slik bolig. Bruk av carport til parkering av bil krever godkjenning fra styret.   

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.


2.4 OMBYGGING, PÅBYGGING ELLER ANDRE ENDRINGER AV BOLIGEN

Andelseier kan ikke foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn uten å innhente skriftlig samtykke fra laget. Dette gjelder også oppsetting av antenne, parabol eller andre tekniske/elektriske installasjoner. Det samme gjelder innvendige ombygginger mv dersom disse vil gripe inn i bærende konstruksjoner, felles rør, ledninger og anlegg.

Styret har likevel myndighet til å godkjenne søknader om å sette opp varmepumpe etter de retningslinjer som laget vedtar.

Styret har også myndighet til å godkjenne søknader om å fjerne det utvendige pipeløpet fra taket.

2.5 VINDU I GAVLVEGG SOM IKKE ER ENDEVEGG

Det kan ikke settes inn vindu i gavl-husvegg dersom gavlveggen ikke er på enden av en husrekke.


2.6 BESKYTTE OG BEVARE UTVENDIG TREVERK, MALING, FARGER OG FELLES UTTRYKK

(1) Det kan ikke plantes/dyrkes klatreplanter eller andre planter nær, inntil eller på kledning eller annet treverk som stolper og gjerder. Alle planter på tre-terrasser må stå i krukker som kan flyttes på.

(2) Generalforsamlingen avgjør fargepalett som skal brukes på alle hus og alt utvendig treverk inkludert vinduer. Dørblad med karm kan males etter ønske fra andelshaver. Det samme gjelder trapp ved inngangsparti. Plattinger på bakkeplan og verandagulv med impregnert materiale må oljes, ikke males.

(3) Borettslaget har ansvar for alle utelamper og eventuelt skifte av disse. Det samme gjelder nummerskilt på husene. Egne utelamper og nummerskilt kan ikke settes opp.

(4) Ledninger må trekkes innendørs, de kan ikke legges utenpå kledningen eller på andre ytre bygningsdeler eller installasjoner.


2.7 PRIVAT OPPFØRTE TILTAK

Dersom en andelshaver har fått godkjent og iverksatt et ekstra påbygg av generalforsamlingen (f.eks. bod eller ekstra veranda), betalt av andelshaver selv, pålegges vedlikeholdsansvaret andelshaver jf. § 5.1 (8). Hvilke andeler og tiltak dette gjelder følger som vedlegg til vedtektene. Vedlikeholdsansvar etter første ledd følger andelen ved eventuelt salg. 

Når styret beslutter vedlikehold av hele eller deler av borettslagets bygningsmasse, f.eks. maling eller skifte av kledning/tak, plikter andelshaver å gjennomføre dette på sitt tiltak innen en rimelig frist bestemt av styret. Andelshaver kan enten gjennomføre vedlikeholdet selv eller borettslaget kan utføre vedlikeholdet for andelshavers regning.


3. FORKJØPSRETT

3.1 HOVEDREGEL FOR FORKJØPSRETT

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett. Reglene om forkjøpsrett gjelder også ved overdragelse av garasje. Generalforsamlingen fastsetter prisen på garasjer. Ved overdragelse av andel med leierett til bolig som er spesialtilpasset for bevegelses-hemmede, har andelseier som er bevegelseshemmet, eller som har bevegelseshemmede medlemmer av husstanden, forkjøpsrett framfor andelseiere som ikke er bevegelseshemmet eller har bevegelseshemmede husstandsmedlemmer. Andelseiere som ikke er bevegelseshemmet eller har bevegelseshemmede husstandsmedlemmer kan ikke utøve forkjøpsrett overfor en kjøper som er bevegelseshemmet eller har bevegelseshemmede husstandsmedlemmer.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp-eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3.2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.


3.2 FRISTER FOR Å GJØRE FORKJØPSRETT GJELDENDE

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.


3.3 NÆRMERE OM FORKJØPSRETTEN

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, avgjøres fordelingen ved loddtrekning mellom disse. 

(2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. 

(3) Forkjøpsretten skal kunngjøres ved intern distribusjon eller ved oppslag i borettslaget.


4. BORETT OG BRUKSOVERLATING

4.1 BORETTEN

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere og øvrige beboere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.


4.2 BRUKSOVERLATING

(1)   Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2)   Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: 

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Tilrettelegging av hybel er søknadspliktig overfor styret og kommunen dersom den defineres om egen boenhet (egen inngang, stengt trappenedgang, eget kjøkken og bad). Egen boenhet må følge gjeldende bygningsregler (som for eksempel brann- og isoleringsforskrifter).

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(5) Fysisk andelseier plikter å holde laget orientert om hvor vedkommende kan treffes. Juridisk andelseier plikter å utpeke fullmektig som kan ta i mot meldinger fra laget.


5. VEDLIKEHOLD

5.1 ANDELSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, ytterdører med lås - unntatt er ytterdører til hus med flere boenheter, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Apparater slik som panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsanlegg, mv. som er plassert i boligen må også vedlikeholdes av andelseier. 

Vedlikeholdet omfatter vannrør i leiligheten frem til stoppekran. Dersom slik stoppekran ikke er montert, gjelder ansvaret frem til hovedstamme. Andelseier har også ansvaret for ringe- og tv-ledninger, elektriske ledninger og porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til den enkelte boligen og inne i boligen, samt øvrige trekkerør og ledninger. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Ventiler og andre luftekanaler må være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av boligen.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), rør til utvendig, felles vannuttak og øvrige rør. Ved utbytting av utemekanismen for felles vannuttak kan man søke styret om å få dekket kostnadene ved utskifting av utedelen. Vedlikeholdet omfatter videre reparasjoner og utskifting av utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.

Andelshaver har ansvar for vedlikehold og utskifting av trapp/inngangsparti og eventuell platting på bakkeplan. Det samme gjelder privat oppførte utvendige byggverk, slik som tilbygg, boder og verandaer. Hvilke andeler denne vedlikeholdsplikten gjelder for, ligger vedlagt til vedtektene. For hus som ikke har veranda, er det allikevel borettslaget som vedlikeholder EN platting på bakkeplan (fortrinnsvis den originale). Endringer eller nye trapper/plattinger må søkes via styret og andelshaver bærer selv kostnaden for utførelsen. Dersom en andelshaver forsømmer vedlikeholdsplikten for trapp/inngangsparti/platting, kan borettslaget gjennomføre nødvendig vedlikehold på andelshavers regning. Bygging av plattinger som overstiger 30 kvadratmeter og ALLE ANDRE oppføringer/endringer av utvendige byggverk må godkjennes av generalforsamlingen.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l. Andelseier har også ansvar for å sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og eventuell oversvømmelse.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr, med mindre dette skyldes forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av inntrenging av rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at andelseier eller noen han svarer for har opptrådt uaktsomt. Dersom insekter og skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært til stede, plikter andelseier å varsle styret umiddelbart.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær på noe andelseier har vedlikeholdsansvaret for.

(6) Andelseier plikter å la arbeidene utføres på en håndverksmessig forsvarlig måte. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer ved andelen som griper inn i bærende konstruksjoner og felles installasjoner som går gjennom boligene, jfr også 2.4.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(8) Særlige individuelle avtaler inngått mellom enkelte andelseiere/grupper av andelseiere og laget, og som har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret/ utskiftingsansvaret enn det som følger av punktene (1) til (5) ovenfor, videreføres i sin helhet inntil annet måtte bli avtalt.

(9) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.


5.2 BORETTSLAGETS VEDLIKEHOLDSPLIKT

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler, radiatorer inklusiv kraner og rør, og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Lagets ansvar for skifte av sluk og andre rør gjelder som følge av slitasje og elde.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine.


6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6.1 MISLIGHOLD

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

6.2 PÅLEGG OM SALG

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6.3 FRAVIKELSE

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.


7. FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

7.1 FELLESKOSTNADER

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. Andelseier plikter å betale felleskostnadene etter de instrukser og retningslinjer forretningsfører gir vedrørende innbetalingsmåten.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7.2 BORETTSLAGETS PANTESIKKERHET

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.


8. STYRET OG DETS VEDTAK

8.1 STYRET

(1) Borettslaget skal ha et styre som består av en styreleder og seks andre styremedlemmer samt to varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun når styremedlemmer er forhindret fra å delta på styremøte.

(2) Funksjonstiden for styreleder er et år og de andre styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine styremedlemmer.


8.2 STYRETS OPPGAVER

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.


8.3 STYRETS VEDTAK

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:


8.4 REPRESENTASJON OG FULLMAKT

Styrelederen (nestlederen) og et styremedlem i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.


9. GENERALFORSAMLINGEN

9.1 MYNDIGHET

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.


9.2 TIDSPUNKT FOR GENERALFORSAMLING

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 30. MAI.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 


9.3 VARSEL OM OG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest fem uker før generalforsamlingen.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9.3 (1).


9.4 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING


9.5 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende andelseierne valgt av generalforsamlingen.


9.6 STEMMERETT OG FULLMAKT

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.


9.7 VEDTAK PÅ GENERALFORSAMLINGEN

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke og/eller feil avgitte stemmer telles ikke med. Ved valg av styrets medlemmer og ved andre personvalg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har møtelederen ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.


10. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10.1 INHABILITET

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.


10.2 TAUSHETSPLIKT

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. Taushetsplikten gjelder også etter vervets avslutning.


10.3 MINDRETALLSVERN

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.


11. VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE

11.1 VEDTEKTSENDRINGER

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.


11.2 FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. Jf lov om boligbyggelag av samme dato.


12. DUGNADSARBEID

Andelseiere oppfordres til å delta i borettslagets dugnader. Det betales dugnadspenger for enkelte oppgaver i borettslaget, disse fastsettes av styret.


13. ALLMØTER

Styret eller minst seks andelseiere kan innkalle til allmøte. Allmøtet fungerer som rådgiver til borettslagets styre. Ved avstemming på allmøte har hver andel en stemme. Allmøtet anses som rådgivende når minst 1/3 av andelene er representert.