Kontakt

Styret

Styreleder

Stefanie Holmgeirsdottir

styreleder@nordasgrenda.no

Styremedlem

Solvår Sæter

styret@nordasgrenda.no

Styremedlem


Styremedlem


Styremedlem


Styremedlem


Styremedlem